Stanowisko

Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w sprawie wystąpienia Pana Radnego Powiatowego – Zygmunta Fryczka w Regionalnej Telewizji Gorlice (http://www.rtvg.pl/pl/224/12235/konferencja-prasowa-radnych-pis.html) w programie wyemitowanym w dniu 01 listopada 2016r., przyjęte w formie uchwały Nr 25/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.

Rada Pedagogiczna I LO im. M.Kromera w Gorlicach przyjęła z oburzeniem wypowiedź Pana Radnego Powiatowego Zygmunta Fryczka w Regionalnej Telewizji Gorlice w dniu pierwszego listopada 2016r podczas konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej jakości kształcenia w powiecie gorlickim. Podczas konferencji Pan Radny Z. Fryczek skupił się szczególnie na naszym Liceum.

Mając pełne dane dotyczące wyników egzaminów maturalnych zdawanych w zakresie rozszerzonym w sesji wiosennej 2016, Pan Fryczek podał do publicznej wiadomości niepełną i nieprawdziwą informację dotyczącą wyników matur z wos, matematyki i biologii na poziomie rozszerzonym. Pominięte zostały wyniki 14 uczniów zdających wos w zakresie rozszerzonym, spośród których 5 uzyskało wynik ponad 70 %. Podobnie w przypadku matematyki zostało pominięte 58 wyników, spośród których 8 spełniało oczekiwany przez Pana Fryczka wskaźnik. W przypadku biologii zostały podane całkowicie nieprawdziwe informacje, gdyż do egzaminu z biologii przystąpiło nie 18 osób jak było powiedziane, ale 65 osób, spośród których 11 uzyskało wynik 70 % i więcej. Przytoczone dane miały być przykładem słabej jakości kształcenia w liceach, ale bez porównania do wyników osiągniętych z wymienionych przedmiotów w pozostałych liceach powiatu gorlickiego wyraźnie sugerowały, że najgorszy poziom kształcenia jest w naszym Liceum. Jest to o tyle zadziwiające, że wszystkie średnie wyniki matur uzyskane przez naszych absolwentów w roku 2016 przekraczają średnie wyniki w kraju, są najwyższe w powiecie (poza średnim wynikiem z j. niemieckiego) i w większości przekraczają średnie wyniki w województwie.

W dalszej części wypowiedzi jest mowa o śladowych ilościach wyników powyżej 70% z języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego. Wszystko to stoi w sprzeczności ze stanem faktycznym. Wynik powyżej 70% z języka polskiego uzyskało 25 maturzystów, z języka angielskiego 49 zdających i 4 spośród 9 zdających język niemiecki. Interpretacja wyników dokonana przez Pana Fryczka jest dla nas niezrozumiała, bo przecież Pan Radny dysponował odpowiednimi danymi. Publicznie podane nieprawdziwe informacje godzące w wizerunek naszej szkoły, są niezgodne ze stanem rzeczywistym .

Inną rzeczą jest sam wskaźnik 70% możliwych do zdobycia punktów na egzaminie w zakresie rozszerzonym. Prawo oświatowe w żadnym miejscu nie ujmuje takiego wskaźnika. Nie ma nawet minimalnego progu procentowego od którego zależy czy egzamin w zakresie rozszerzonym jest zdany, czy też nie . Jest to tylko subiektywny wymóg sformułowany przez Pana Radnego Fryczka. Prawdą jest, że im wyniki są wyższe to tym lepiej jest dla ucznia i notowań szkoły. Analiza średnich wyników matur w zakresie rozszerzonym we wszystkich 258 liceach województwa małopolskiego wskazuje, że nasze Liceum lokuje się w zależności od egzaminu na pozycjach od 20 do 60. Zatem, czy można stawiać wniosek, o niskim poziomie kształcenia w „Kromerze”? W załączonej tabeli przytaczamy wszystkie dane, których źródłem są wyniki matur znajdujące się na stronie OKE w Krakowie. Zwraca się uwagę, że nieliczne licea w Małopolsce uzyskały wynik średni z przedmiotów zdawanych w zakresie rozszerzonym na poziomie powyżej 70%.

Rada Pedagogiczna oczekuje od Pana Radnego Zygmunta Fryczka dokonania sprostowania podanych w dniu pierwszego listopada 2016 r. publicznie informacji nieprawdziwych o których była mowa, w sposób i formie w jakich informacja została podana. Ponieważ wypowiedź była udzielona w ramach konferencji prasowej Radnych Prawa i Sprawiedliwości dlatego niniejsze stanowisko Rady Pedagogicznej należy przekazać do wiadomości także powiatowym i regionalnym władzom Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystom ziemi gorlickiej oraz Staroście Powiatu Gorlickiego i Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

 tn_DSC_0561

 

Tabela stanowiąca załącznik do stanowiska Rady Pedagogicznej z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia Pana Radnego Powiatowego – Zygmunta Fryczka w Regionalnej Telewizji Gorlice w programie wyemitowanym w dniu 01 listopada 2016 r.

*- dane obejmują także wyniki absolwentów 2015r, którzy w 2016r przystąpili ponownie do egzaminu z danego przedmiotu

 Gorlice, 07 listopada 2016 r.

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress