Profil biomedyczny – 1 e/4

Przedmioty rozszerzone: biologia + chemia

profil biomedyczny

Interesuje Cię świat przyrody, chcesz zgłębić tajemnice ludzkiego ciała, poznać wybrane zagadnienia z biotechnologii oraz istotę przemian, jakim podlegają substancje w naszym otoczeniu- wybierz klasę biomedyczną!

Kształcenie przyrodnicze od wielu lat jest mocną stroną naszego liceum. Corocznie rekrutujemy po dwie klasy z wiodącymi przedmiotami biologia – chemia, którym zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną. Podział na grupy umożliwia prowadzenie lekcji metodą laboratoryjną.

Na lekcjach biologii nowatorskie metody i formy pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej,  projekty edukacyjne, zajęcia laboratoryjne, planowanie i wykonywanie doświadczeń nauczą Cię logicznego i twórczego myślenia oraz współdziałania w zespole. Uczniowie  pod  kierunkiem nauczyciela prowadzą badania w środowisku naturalnym lub w hodowlach sztucznych.

Na lekcjach chemii wdrażanie wiedzy teoretycznej wspomagane jest pokazami doświadczeń chemicznych. Uczniowie doskonalą również technikę rozwiązywania zadań oraz samodzielnego rozumowania i wnioskowania w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku na egzaminie maturalnym.

Chętni uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności,  Konkursie Wiedzy Chemicznej, osiągając sukcesy na szczeblu okręgowym i ogólnopolskim.

      Uczniowie klas biomedycznych  corocznie  uczestniczą w  warsztatach  naukowych i wykładach:          

  • na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • w  Muzeum Anatomii Collegium Medicum,
  • Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN w Krakowie,
  • Ogrodzie Botanicznym  i  Muzeum Zoologicznym,
  • w warsztatach medycznych w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

W klasach biomedycznych prowadzone są konsultacje z chemii i dodatkowe zajęcia z  biologii w oparciu o program autorski  „Przetwarzanie informacji i rozumowanie oparte na treściach biologicznych”,  przygotowujące uczniów do matury i studiów zgodnie z wnioskami i rekomendacjami CKE i opinią Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczniowie klas biomedycznych skutecznie zdają egzamin dojrzałości z biologii i chemii, uzyskując wyniki wyższe bądź porównywalne ze średnią województwa małopolskiego, co umożliwia im podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

Warsztaty w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym:

Spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ:

Możliwość komentowania jest wyłączona.