O projekcie

Projekt „Niebo w zasięgu” („Reach the Sky”)

 • dotyczy zagadnień przyrodniczych, ekologicznych i dziedzictwa kulturowego Europy, a  tematem wiodącym jest położenie Ziemi w Układzie Słonecznym i Wszechświecie; 
 • integruje nauki przyrodnicze ze sztuką, historią nauki i ekologią; 
 • językiem projektu jest język angielski.

 

Główne cele szczegółowe to:

 • kształtowanie umiejętności prowadzenia prostych  obserwacji i badań obiektów na sferze niebieskiej w różnych szerokościach geograficznych oraz współpracy w zakresie naukowym z rówieśnikami w innych krajach Europy;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową poprzez stosowanie wybranych programów komputerowych;
 • kształtowanie potrzeby oszczędzania i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej – rozwijanie postawy przedsiębiorczości i aktywności na rzecz środowiska lokalnego;
 • ukazanie możliwości rozwijania działalności gospodarczej z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego swojego regionu (astroturystyka);
 • zapoznanie z dorobkiem kulturowym regionów krajów partnerskich oraz codziennym życiem ich mieszkańców;
 • doskonalenie posługiwania się językiem angielskim oraz poznawanie innych języków obcych;
 • kształtowanie umiejętności dziennikarskich;
 • nauczenie się samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach trudnych, pracy zespołowej (również w grupie międzynarodowej) oraz autoprezentacji;
 • rozwijanie wrażliwości i uzdolnień artystycznych poprzez prezentowanie treści astronomicznych w sztuce;
 • promowanie europejskich wartości takich, jak otwartość, tolerancja, szacunek wobec innych kultur.

 

Główne cele spotkań międzynarodowych:

 • wspólne wykonywanie obserwacji nieba – w każdym kraju obiekty astronomiczne znajdują się na innej wysokości nad horyzontem i występują odmienne warunki środowiskowe. Każdorazowo po zakończeniu zajęć zebrane wyniki pomiarów, obserwacji i wykonane zdjęcia będą opracowywane przez międzynarodowe zespoły uczniowskie i powstaną wspólne produkty pracy uczniów;
 • korzystanie z technologii komputerowej (programy Stellarium, Google Earth, TAD teleskop słoneczny Projekt Gloria, Sally Ride EarthKam ) , analizowanie i opracowywanie materiałów źródłowych, tworzenie multimediów;
 • rejestrowanie warsztatów terenowych – utworzenie filmowych i fotograficznych reportaży z pracy zespołów międzynarodowych, które wykorzystane będą do utworzenia przewodnika zawierającego  scenariusze zajęć przyrodniczych;
 • uczestniczenie w konferencjach, wykładach i innych wydarzeniach organizowanych przy współpracy z pracownikami naukowymi, władzami lokalnymi dla szkół partnerskich oraz społeczności miejscowej (uczniów, nauczycieli, rodziców i innych zainteresowanych) dotyczących tematu projektu oraz upowszechniających jego  rezultaty i program Erasmus+;
 • udział w wycieczkach naukowych w celu poznania środowiska przyrodniczego i dorobku kulturowego regionów szkół partnerskich;
 • wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie pracy z młodzieżą , poznanie funkcjonowania szkół i organizacji pracy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

 

Wybrane rezultaty materialne projektu:

 

 • szkolne loga projektu,
 • mini-słowniki z podstawowymi zwrotami w językach krajów partnerskich,
 • mini-słowniki terminologii astronomicznej w języku angielskim i językach krajów partnerskich,
 • kierunkowskazy z własnej szkoły wyznaczających kierunki i odległości do szkół partnerskich,
 • wystawa zdjęć wschodów i zachodów Słońca, faz Księżyca i innych interesujących obiektów astronomicznych,
 • galeria zdjęć Ziemi  wykonanych i opracowanych w programie komputerowym,
 • reportaże filmowe/zdjęcia/ materiały multimedialne z warsztatów astronomicznych ,
 • kampania propagująca oszczędzanie energii – „Zgaś światło – oszczędzaj prąd!” ,
 • prezentacje multimedialne dotyczące tematyki projektu (Układ Słoneczny, Wielcy astronomowie ,Mój region pod niebem w Europie, Zanieczyszczenie światłem, Strefy ciemnego nieba, itp.),
 • konkurs na najciekawsze zdjęcia astronomiczne – dla wszystkich uczniów szkół partnerskich,
 • konkurs grafiki komputerowej „Gaś światło- oszczędzaj prąd”- wystawa prac,
 • Dzień Krajów Partnerskich – w każdej szkole konkurs wiedzy o Słowenii, Polsce, Rumunii, Turcji i Hiszpanii,
 • Dzień Erasmusa – prezentacja działań projektu „Reach the Sky” w środowisku lokalnym,
 • Ściana Erasmusa – ogólnodostępne plansze i tablice w szkołach partnerskich zawierające informacje o krajach partnerskich, zdjęcia, flagi, podstawowe słownictwo, materiały związane z tematyką projektu,
 • zdjęcia/reportaż z udziału w programie „Globe at Night” – badanie poziomu zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem,

 

Działania w szkołach partnerskich:

W części astronomiczno-informatycznej uczestnicy projektu:

1.  Przeprowadzą proste obserwacje i badania obiektów na sferze niebieskiej (realizowane na boisku szkolnym oraz w terenie pozamiejskim np.:  wyznaczanie głównych kierunków świata na horyzoncie, pomiar wysokości Słońca nad horyzontem, określanie położenia Gwiazdy Polarnej i na jej podstawie – określanie szerokości geograficznej miejsca obserwacji, obserwacje nocnego nieba: planet, gwiazd, komet, meteorów za pomocą teleskopów i lornetek, obserwacje faz Księżyca).

2. Poszerzą swoją wiedzę i podniosą umiejętności posługiwania się technologią cyfrową:

 • wykonają prezentacje na temat Układu Słonecznego , Księżyca i gwiazd , Wielkich Astronomów Europejskich , środowiska przyrodniczego swoich regionów,
 • zorganizują konkurs „Na tropach astronomii”,
 • utworzą stronę internetową projektu oraz zakładkę „Co na niebie” na stronie www szkoły, w której zamieszczać będą aktualności z zakresu zjawisk astronomicznych i zbliżających się interesujących wydarzeń przyrodniczych,
 • będą prowadzić czasopismo elektroniczne „Newsy spod rozgwieżdżonego nieba”,
 • utworzą foto-galerie zdjęć obiektów sfery niebieskiej,
 • przygotowując ulotki propagujące astro-turystykę na tle środowiska przyrodniczego kulturowego regionu.

3. Wykonają model:

 • zegara słonecznego na boisku szkolnym;
 • Układu Słonecznego „Szlak planet” w obrębie szkoły lub na terenie miejscowości.

 

W części ekologiczno-informatycznej uczestnicy projektu:

1. Wezmą udział programie:

 • „Globe at Night” – liczymy gwiazdy, określamy zanieczyszczenie światłem
 • „Godzina dla Ziemi”  ogólnoświatowej akcji wyłączania światła;

2. Zbadają swoją miejscowość pod kątem prawidłowego oświetlenia oraz wpływu nadmiaru światła na środowisko przyrodnicze i życie człowieka oraz  przygotują prezentację na ten temat.

3. Przygotują i przeprowadzą kampanię propagującą oszczędzanie energii „Zgaś światło – oszczędzaj prąd”.

4. Wezmą udział w konkursie na grafikę komputerową „Zgaś światło-oszczędzaj prąd”.

 

W części kulturowo-artystycznej uczestnicy projektu:

1. Wykonają:

 • szkolne loga projektu oraz  plakaty prezentujące idee programu.
 • prezentacje na temat swoich szkół, miast i regionów.

2. Zorganizują Dzień Krajów Partnerskich, prezentując kulturę Słowenii, Polski, Rumunii, Turcji i Hiszpanii– tańce, muzyka, drama, konkurs wiedzy.

3. Przygotują koncert muzyczny „Na orbicie” – występy połączone będą z prezentacją programu Erasmus+.

4. Zbiorą materiały oraz opracują:

 • Księgę Legend i Mitów „Zodiak”.
 • Kalendarz Astronomiczny wykorzystujący zdjęcia wykonane przez uczniów;

5. Przeprowadzą spotkania ze społecznością szkolną i lokalną, na których zaprezentują efekty międzynarodowych spotkań projektowych.

 

Jedna odpowiedź na „O projekcie

 1. Pingback: Relacja z wizyty uczniów z Erasmus+ w Gorlicach | ObczajKromca