Nowa edycja- 2020/21

 

300063 (1)Rusza rekrutacja do projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach – II edycja”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie: chemii, biologii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Grupę docelową stanowią uczniowie klas II i III, którzy wykazują zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadają kompetencje umożliwiające opracowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczycieli ze szkoły, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 uczniów.

Planuje się realizację następujących form wsparcia:

- 30 godzin zajęć on-line z chemii

- 30 godzin zajęć on-line z biologii

- 30 godzin zajęć on-line z fizyki

- 30 godzin zajęć on-line z informatyki

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmowały będą również wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie (po 1 wyjeździe dla każdej grupy).

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) do dnia 09 października 2020 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MCHE – II edycja

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach – II edycja”.

 

Okres realizacji projektu:      07.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi:          74.036,25 zł

w tym współfinansowanie z UE:               62.930,81 zł

Beneficjent:       Powiat Gorlicki

———————————————————————————————————-

Zajęcia z fizyki

W bieżącym roku szkolnym 2020/21 w naszej szkole realizujemy zajęcia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Głównym celem projektu w tym roku szkolnym jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie chemii, biologii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. W zajęciach on-line z fizyki uczestniczy 15 uczniów.

W ramach zajęć on-line z fizyki prowadzonych przez pracowników AGH w Krakowie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklu wykładów pt. „Była sobie fizyka” z bardzo dużą ilością ciekawych doświadczeń  przeprowadzonych przez inż. Michała Kuda  oraz wykładach prowadzonych przez dr inż. Radosława Strzałkę dotyczących wektorów i układów współrzędnych. Jedno ze spotkań poświęcone optyce prowadzone było przez dr hab. Zenona Matuszaka. Kolejne zajęcia prowadził dr Tomasz Płazak z cyklem wykładów pt. „Kosmologia”, podczas których uczestnicy uzyskali wiedzę z podstaw astronomii i kosmologii.

Zajęcia te pozwoliły uczniom poszerzyć wiedzę z zakresu fizyki i astronomii.

Zajęcia z chemii

W ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach – II edycja” w obszarze chemii uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akademickich wykładach prowadzonych on-line. Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Chemii. W zajęciach bierze udział 15-sto osobowa grupa uczniów. Poszczególne tematy zajęć dotyczą między innymi budowy atomu oraz cząsteczek, charakterystyki najważniejszych pierwiastków układu okresowego, szeroko pojętą chemię roztworów wodnych m.in. bufory, iloczyn rozpuszczalności, miareczkowanie, a także zagadnienia z zakresu elektrochemii. Część z przeprowadzonych zajęć ma charakter praktyczny dzięki czemu uczniowie mają możliwość obserwacji na żywo prostych eksperymentów, a następnie analizowanie ich i wyciąganie wniosków, co jest szczególnie ważne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. Równie istotna jest możliwość zapoznania się uczniów z aparaturą chemiczną oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

W ramach zajęć zaplanowany był również wyjazd, trakcie którego uczniowie mieli wziąć udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zostać oprowadzeni po uczelni PWSZ. Niestety wyjazd ten został odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (COVID-19).

Należy podkreślić, że dzięki tym zajęciom uczniowie nie tylko mogą w lepszym stopniu przygotować się do egzaminu maturalnego z chemii, ale również poszerzyć swój zakres wiedzy i umiejętności w zakresie chemii oraz przedmiotów pokrewnych, a także rozwijać swoje zainteresowania.

 Zajęcia z biologii

W obecnym roku szkolnym, w ramach projektu pn.  „Małopolska Chmura Edukacyjna       w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach – II edycja” realizowane są w naszej szkole zajęcia z biologii. W zajęciach uczestniczy 15-osobowa grupa uczniów. Zajęcia z biologii prowadzone są na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajęcia prowadzone są on-line, co dwa tygodnie, dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieciowej. Zajęcia składaj się z dwóch części. W pierwszej części zajęć uczniowie mogą posłuchać ciekawych wykładów prowadzonych przez znanych naukowców oraz obejrzeć interesujące prezentacje. Druga część zajęć to praktyczne ćwiczenia, w czasie których uczniowie obserwują przebieg doświadczeń i uzupełniają karty pracy. Wybrane tematy zajęć z biologii to:

- Antocyjany -indykatory pH w komórce roślinnej

- Badanie właściwości fizykochemicznych barwników fotosyntetycznych

- Szybkie ruchy w świecie roślin

- Analiza jakościowa i ilościowa białek

- Życie w kropli wody

- Różnorodność stawonogów

- Kręgowce w środowisku wodnym

- Człowiek w świecie małp człekokształtnych

- Daktyloskopia -czym są listewki skórne?

Udział w zajęciach z MCHE to nie tylko wiedza i doświadczenie jakie zdobywają uczniowie ale również dzięki udziałowi w programie pracownia biologiczna w naszej szkole wzbogaciła się w aparaturę badawczą i odczynniki. W ramach projektu zakupiono m.in.: mikroskopy optyczne z kamerą, mikroskopy z dotykowym ekranem LCD, mikroskopy stereoskopowe, pipety automatyczne, model skóry, zestawy do daktyloskopii, stetoskopy i tacki do preparowania oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny.

Zajęcia z informatyki

Małopolska Chmura Edukacyjna to również ciekawe, wszechstronnie rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia z informatyki. W bieżącym roku szkolnym wykłady i pokazy praktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo – dydaktycznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W ramach zajęć MChE uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i nabywają nowe kompetencje z zakresu szeroko pojętej informatyki. Prezentowane są następujące tematy:

  • programowanie w języku Python,
  • budowa i administracja systemem Linux,
  • budowa i zarządzanie sieciami komputerowymi,
  • tworzenie i administracja bazami danych w języku SQL,
  • algorytmika praktyczna,
  • kryptografia,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • grafika komputerowa.

Ponad to, w ramach swoich wykładów, dr inż. Marek Gajęcki – prodziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji do spraw kształcenia, odpowiada na pytania uczniów dotyczące rekrutacji na AGH.

Zajęcia są ciekawe i inspirujące. Rozszerzają szkolny program nauczania informatyki, wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu młodzieży na nowoczesną wiedzę. Przybliżają tematykę realizowaną na studiach informatycznych. Wykorzystanie platformy Webex i rejestracja zajęć, daje uczniom możliwość powracania do treści przekazywanych przez wykładowców i samodzielnego ich rozszerzania.

W ramach projektu szkoła pozyskała również pomoce dydaktyczne oraz sprzęt w wykorzystany do budowy sieci WIFI dostępnej dla uczniów i pracowników szkoły.

Możliwość komentowania jest wyłączona.