Małopolska Chmura Edukacyjna

MCHE

 

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie: chemii, geografii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Grupę docelową stanowią uczniowie klas II i III, którzy wykazują zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadają kompetencje umożliwiające opracowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczycieli ze Szkoły, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział maksymalnie 80 uczniów (minimalnie 60 uczniów).

Planuje się realizację następujących form wsparcia:

- 30 godzin zajęć on-line z chemii

- 30 godzin zajęć on-line z geografii

- 30 godzin zajęć on-line z fizyki

- 30 godzin zajęć on-line z informatyki

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmowały będą również wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie (po 1 wyjeździe dla każdej grupy).

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa) do dnia 11 października 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”.

 

Okres realizacji projektu:      09.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi:        128.972,63 zł

w tym współfinansowanie z UE:               109.626,73 zł

Beneficjent:       Powiat Gorlicki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MChE w I LO w Gorlicach (1)

Chmura Powiat

Możliwość komentowania jest wyłączona.