Informacje o projekcie

Projekt „Co kryje gleba ?” („Let`s talk about soil.”)

Główne cele szczegółowe to:

  • kształtowanie umiejętności prowadzenia prostych obserwacji i badań gleby w różnych strefach geograficznych oraz współpracy w zakresie naukowym z rówieśnikami w innych krajach Europy;
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową poprzez stosowanie wybranych programów komputerowych;
  • kształtowanie potrzeby ochrony gleb i środowiska przyrodniczego – rozwijanie postawy przedsiębiorczości i aktywności na rzecz środowiska lokalnego;
  • ukazanie możliwości rozwijania działalności gospodarczej z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego swojego regionu (agroturystyka);
  • zapoznanie z dorobkiem kulturowym regionów krajów partnerskich oraz codziennym życiem ich mieszkańców.

Co kryje gleba Regulamin Projektu

Działania w szkołach partnerskich:

W części przyrodniczej projektu uczestnicy:
1. Wezmą udział w warsztatach terenowych, podczas których zapoznają się z procesem glebotwórczym, różnymi typami gleb ich właściwościami i żyznością.

2. Utworzą proste modele gleb oraz wykonają odkrywkę glebową w pobliżu szkoły.

3. Będą prowadzić uprawy roślin na terenie szkoły propagując miejskie ogrodnictwo (uprawy w skrzyniach).

4. Wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni oraz instytutów badawczych w zakresie
właściwości i ochrony gleb.

5. Wykorzystując technologię cyfrową, przygotują materiały multimedialne na temat powstawania gleb, ich zróżnicowania na Ziemi, współczesnych zagrożeń, procesów erozji, tradycyjnych metod użytkowania ziemi czy też rolnictwa zrównoważonego.

6. Wykonają fotografie obszarów użytkowanych rolniczo za pomocą urządzeń Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, biorąc udział w programie edukacyjnym NASA (Sally Ride EarthKAM).

7. Utworzą fotogalerie profili glebowych oraz wybranych regionów rolniczych widzianych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

8. Przygotowują ulotki informacyjne na temat gleb, ich funkcji przyrodniczych i znaczeniu dla człowieka.

W części ekologicznej projektu uczestnicy:

1. Przygotują prezentację „Degradacja gleb” i zorganizują spotkanie/ konferencję dla społeczności lokalnej dotyczącą przekształceń gleb w regionie szkoły oraz wpływu zanieczyszczenia gleby na środowisko i zdrowie ludzi.

2. W ramach Światowego Dnia Gleby – przygotują i przeprowadzą w szkołach kampanię informacyjną o znaczeniu gleb w wytwarzaniu żywności oraz propagującą konieczność ochrony gleb.

3. Wezmą udział w konkursie na grafikę komputerową lub film „Uratuj glebę”.

4. Przygotują obchody Dnia Ziemi, włączając się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego – na terenie szkoły zasadzone zostanie symboliczne drzewo.

5. Opracują bazę danych na temat możliwości wykorzystania przyrodniczych i kulturowych zasobów regionu w rozwoju agroturystyki – mapy, fotografie, materiały multimedialne.

W części kulturowo-artystycznej projektu uczestnicy:
1. Wykonają:

  • szkolne logotypy projektu oraz plakaty prezentujące idee programu,
  • prezentacje na temat swoich szkół, miast i regionów.

2. Utworzą Ścianę Erasmusa – plansze i tablice w szkołach partnerskich zawierające informacje o krajach partnerskich, zdjęcia, flagi, materiały związane z tematyką projektu.

3. Zorganizują Dzień Krajów Partnerskich, prezentując kulturę Słowenii, Polski, Hiszpanii, Włoch i Holandii – konkurs wiedzy.

4. Przygotują koncert muzyczny „Underground” – występy połączone będą z prezentacją programu Erasmus+.

5. Gleba w sztuce – zbiorą materiały oraz opracują Księgę Legend, Mitów i Przysłów związanych z glebą, kulturą rolną, tradycjami uprawy ziemi.

6. Opracują Kalendarz Pedologiczny ze zdjęciami typów gleb (profile glebowe) oraz informacjami dotyczącymi siewu i zbioru roślin na tych rodzajach gleby, tradycyjnych lokalnych upraw.

7. Poprowadzą blog „Soil news” (wspólny dla wszystkich szkół partnerskich) z artykułami, ciekawostkami, nowościami związanymi z tematem projektu.

8. „Soil in Action” – wezmą udział w konkursie fotograficznym i zorganizują wystawę zdjęć prezentującą krajobraz rolniczy, uprawy regionalne, problemy erozji i degradacji gleby.

9. Przeprowadzą spotkania ze społecznością szkolną i lokalną, na których zaprezentują efekty międzynarodowych wyjazdów projektowych.

10.Zgromadzą i opracują materiały dotyczące historii regionu, jego zróżnicowania kulturowego i tradycji lokalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.