Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera tn_tablica kromer

Plany powołania stowarzyszenia zrzeszającego absolwentów i sympatyków I LO im. M. Kromera pojawiły się już w roku 1997. Projekt ten wysunęła grupa osób szukających nowych form skutecznej pomocy szkole. Ówczesna dyrektor liceum, mgr Jadwiga Pels, przedstawiła tę propozycję, zapisaną później jako wniosek, na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej 10 lutego 1998 roku.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia, zawiązany w lutym 2003 roku, liczył 15 osób, wśród których byli zarówno nauczyciele, jak i rodzice uczniów oraz absolwenci szkoły różnych roczników. Szczególne zasługi miał tu sędzia Mieczysław H. Kamiński, który zajął się organizacyjno – prawną stroną przedsięwzięcia wraz z sędziną Krystyną Wszołek. Duży wkład pracy i zaangażowania wnieśli też: wicedyrektor szkoły mgr Irena Kamińska i przewodniczący Rady Rodziców, pan Janusz Litwa.

W wyniku działań Komitetu 15 grudnia 2003 roku odbyło się I Walne Zebranie Członków. Wybrało ono 7 – osobowy Zarząd, który ukonstytuował się następująco: Bronisława Szpotowicz – prezes, Jerzy Burekowski – wiceprezes, Jolanta Gniady – skarbnik oraz Renata Kochan, Maria Kuźniarska – Pęczek, Bożena Matyfi i Janusz Wojdyła jako członkowie. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku I LO.

Statutowe cele Stowarzyszenia to m.in. tworzenie i realizowanie projektów służących rozwojowi i promocji szkoły, poprawa bazy materialnej i wyposażenia, kultywowanie tradycji, utrzymanie więzi miedzy absolwentami oraz podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności szkolnej.

Za realizację tych celów poprzez konkretne zadania odpowiada Zarząd, kierujący całokształtem działalności Stowarzyszenia. W latach 2004 – 2005 odbył on 23 protokołowane posiedzenia. W pierwszym kwartale 2004 roku załatwiono sprawy formalne legalizujące działalność Stowarzyszenia, zakończone 23 marca 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie o wpisie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W całej dotychczasowej działalności członkowie Zarządu zabiegali o rozpropagowanie Stowarzyszenia pośród absolwentów i sympatyków gorlickiego „Kromera”. Obecnie liczba członków wynosi 170 osób, które opłacają składki w wysokości 20 złotych rocznie. Członkami według Statutu mogą też być osoby małoletnie, czyli m.in. uczniowie, dla których wysokość składki ustalono na kwotę 5 złotych rocznie.

Stowarzyszenie nie podjęło działalności gospodarczej. Dochody pozyskuje głównie ze składek członkowskich oraz sprzedaży cegiełek. Ich sprzedaż w latach 2004 – 2005 dała przychód trzykrotnie wyższy od kwoty pochodzącej ze składek.

Z inicjatywą emisji i rozprowadzania cegiełek wystąpił na jednym z posiedzeń Zarządu wiceprezes, pan Jerzy Burekowski. Początkowo ich nominały wynosiły od 100 złotych do 1000 złotych, później także 20 złotych, aby zwiększyć liczbę nabywców chcących wspomóc szkołę mniejszą, ale też cenną i liczącą się kwotą. Projekty cegiełek, bardzo atrakcyjnych plastycznie, wykonał dyrektor gorlickiego BWA „Dwór Karwacjanów”, artysta – rzeźbiarz pan Zdzisław Tohl. Stowarzyszenie pozyskuje dochody również z darowizn oraz organizowanych imprez.

Dla uzyskania funduszy członkowie Stowarzyszenia zawiązali Komitet Organizacyjny I Balu Kromerowskiego, który odbył się 16 października 2004 roku w Sali Wystawowej BWA, użyczonej na ten cel przez pana dyr. Z. Tohla. W pracach związanych z organizacją zabawy członków Zarządu wspierała swoją pomocą pani Jadwiga Wójtowicz. Podczas balu przeprowadzono aukcję plac plastycznych. Ofiarowały je absolwentki I LO, panie Anna Wygrzywalska oraz Alina Zachariasz-Kuciakowska, a także znani artyści gorliccy, panowie Stanisław i Waldemar Huebnerowie. Obrazy przekazali również poseł pan Jan Knapik i starosta gorlicki, pan Witold Kochan, którzy objęli patronat nad balem. W związku z uzyskanym dochodem Zarząd postanowił zakupić materiał dekoracyjny i wykonać kurtynę oraz kulisy sceny w sali gimnastycznej szkoły. Informacjami i wskazówkami służył tutaj pan Adam Nowak, dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury. Szycie, prace rymarskie, elementy podwieszeń wykonali gorliccy rzemieślnicy. Elementy wyposażenia sceny Zarząd przekazał na majątek szkoły.

W roku 2004 Stowarzyszenie niestety nie zrealizowało zadania przyjętego jako priorytetowe w tym okresie – tzn. uczestnictwa w kosztach dokumentacji konserwatorskiej i wykonania renowacji portalu wejściowego. Prace te przesunięto na rok 2005 z zamiarem ukończenia ich przed Jubileuszem 100 – lecia. W tym to roku wykonanie inwentaryzacji architektonicznej portalu powierzono BWA w Gorlicach. Po uzyskaniu opinii i zgody konserwatora zabytków w Nowym Sączu oraz architekta powiatowego Stowarzyszenie przyjęło ofertę na wykonanie prac złożoną przez pana mgr Zdzisława Tohla. Podjął się on także renowacji głowy Adama Mickiewicza zwieńczającej portal, umieszczonej tam w początkach istnienia budynku, a potem odtworzonej w ramach obchodów 60 – lecia szkoły. Renowacja portalu to wkład Stowarzyszenia w utrzymanie gmachu szkolnego w jego pierwotnym, zabytkowym już stanie. Przyjęto również ofertę firmy pana Wojnarskiego na wykonanie schodów i wymianę płyt przed wejściem. Przy okazji remontu portalu wywiązała się dyskusja na temat zasadności posadowienia nad nim głowy Adama Mickiewicza. Pojawiły się głosy, że miejsce to powinno zająć popiersie patrona, Marcina Kromera. W tej sprawie dyskutowały i wypowiedziały się podczas głosowania takie gremia, jak Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły. Były one zasadniczo przeciwne zmianie, bowiem stanęły na stanowisku, że należy chronić pierwotny wygląd budynku, do którego przywiązanych jest wielu absolwentów.

W styczniu 2005 roku Zarząd zorganizował dla członków i sympatyków Stowarzyszenia spotkanie noworoczne i w sali gimnastycznej szkoły. Na program artystyczny złożyły się jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół nr l pod kierunkiem siostry katechetki Anny Duszy oraz pani mgr Doroty Przyrowskiej, program poetycko – muzyczny w wykonaniu młodzieży liceum, przygotowany przez nauczycieli: Renatę Kochan, Katarzynę Nowak – Zabierowską i Rafała Wronę, popis szkolnych gimnastyczek ćwiczących pod kierunkiem pani mgr Grażyny Pasickiej – Plato, a także koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Dominikowice pod kierownictwem pana Romana Korbicza. Przygotowano też skromny poczęstunek. Jesienią 2005 roku nie powiodła się inicjatywa zorganizowania kolejnego Balu Kromerowskiego, bowiem zbyt mała liczba chętnych nie gwarantowała zysku. Ofiarowane na aukcję przez panów Stanisława i Waldemara Huebnerów obrazy oraz pamiątkowe medale, których ofiaro dawczyniami były panie: Maria Wal, Barbara Pilch i Elżbieta Ćwik, postanowiono przeznaczyć na aukcję podczas obchodów 100 – lecia szkoły. Stowarzyszenie sfinansowało oprawę medali. Zarząd Stowarzyszenia włączył się do prac związanych z obchodami Jubileuszu 100 – lecia liceum, przede wszystkim przy organizacji Zjazdu Absolwentów. Wiele czasu i wysiłku włożono w gromadzenie adresów absolwentów roczników powojennych i rozsyłanie zaproszeń, które na terenie powiatu były przekazywane za pośrednictwem uczniów i rodziców. Szczególne zaangażowana w tę pracę była pani prezes Bronisława Szpotowicz. Pomagali jej p.p.: Stanisław Przybyłowicz, Małgorzata Kret, Irena Kamińska i Renata Kochan. W zbieraniu adresów pomocą służyła także pani Alicja Orlecka.

Wiele dni na kopertowanie zaproszeń i zgłoszeń poświeciły dawne absolwentki i członkinie Stowarzyszenia, panie Ewa Spiak, Anna Wilk, Krystyna Sygnarska, Bożena Matyfi, Elwira Jankowska, Anna Wieściecińska, Jadwiga Wójtowicz i Krystyna Kwiecień. Z funduszy Stowarzyszenia opłacono druk zaproszeń i zakup kopert oraz naklejek. Te działania Zarząd podjął realizując jeden ze statutowych celów, jakim jest podtrzymanie tradycji oraz więzi miedzy absolwentami różnych roczników. Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I LO zrzesza ludzi dobrej woli. Większość z nich szkolne ławy opuściła już dawno, ale z sentymentem wspomina szkołę, pamięta o niej i nie szczędzi trudu, by dobrze funkcjonowała wkraczając w drugie stulecie swego istnienia.

Tekst opracowała mgr Renata Kochan.

Możliwość komentowania jest wyłączona.