Ważne terminy

Ważne terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020:

  • Od 25.04.2019r. do 10.06.2019r., Kandydaci rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji w swoim macierzystym gimnazjum/ szkole podstawowej.
  • Od 21.06.2019r. godz. 9.00 do 25.06.2019r godz. 14.00., Kandydaci zobowiązani są złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu ósmoklasisty.
  • Od 25.04.2019r.godz. 9.00 do 27.06.2019r. godz. 14.00 – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do liceum i nie zakwalifikowanych będzie wywieszona w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 12:00
  • W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO kandydat składa w terminie  od 28.06.2019r.  od godz. 12.00 do 09.07.2019r. godz.14.00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu ósmoklasisty, kartę informacyjną, 2 opisane fotografie oraz w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.
  • Listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych oraz list wolnych miejsc wywieszone zostaną w dniu 10.07.2019r. o  godz. 12:00.
  • Postępowanie uzupełniające trwa w okresie od od 11 lipca 2019r. do 21 sierpnia 2019r.
  • Dnia 22 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.