Menu:
Dziennik projektu
O projekcie
Galeria
Kontakt
Spotkania
Mini-słownik
Kalendarz praw człowieka
Partnerzy projektu
Magazyn on-line


 Prawa człowieka
 Dziedzictwo kulturowe
 Środowisko przyrodnicze
 WolontariatO projekcie   ::   Cele i strategie   ::   Harmonogram działań
O projekcie

Od sierpnia 2010 do lipca 2012 roku I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera uczestniczy w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” pod tytułem:

„3 Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibility”. Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność.


Projekt realizowany jest przez pięć szkół:
  Koordynator projektu:

 1. Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Augusto Righi"- Włochy (Cassino)

 2. Partnerzy projektu:

 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach
 4. Süha Erler Lisesi – Turcja (Kahramanmaras)
 5. Escola Profissional do Alto Ave – Portugalia (Póvoa de Lanhoso)
 6. 2ο Gymnasio Xortiati – Grecja (Thessaloniki)
Tematyka projektu dotyczy rozumienia praw człowieka jak również jego obowiązków względem społeczeństwa i środowiska kulturowego oraz przyrodniczego. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw szacunku i wzajemnego zrozumienia względem każdego człowieka, działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego jak również propagowanie wolontariatu.

Działania projektu dotyczyć będą wybranych zagadnień edukacji obywatelskiej:
 • prawa i obowiązki dzieci
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • ochrona dziedzictwa kulturowego
 • wolontariat
Projekt realizowany będzie w dwóch częściach:
 • „Prawa Człowieka / Dziecka”
 • „Ekologia a społeczeństwo europejskie”
Uczniowie zapoznają się z prawami i obowiązkami dziecka. Poprzez działania w projekcie nauczą się pracować na rzecz środowiska lokalnego, a w szerszym aspekcie na rzecz całego społeczeństwa. Zaplanowane spotkania uczestników projektu pozwolą na wspólne podejmowanie działań związanych z głównym tematem oraz zapoznanie się z codziennym życiem mieszkańców krajów partnerskich.

Założone cele realizowane będą między innymi poprzez prowadzenie badań, spotkania i konferencje, warsztaty, uczenie się poprzez sztukę (przedstawienia, piosenki, itp.), dziennikarstwo elektroniczne, gry edukacyjne, sport, zajęcia terenowe.

Nieodłączną częścią edukacji jest wychowanie szczególnie ważne w czasach współczesnych. Uważamy, że udział w programie oprócz kształtowania poszanowania tożsamości europejskiej i jej zróżnicowania kulturowego, poszerzy wiedzę i umiejętności językowe uczniów, pobudzi ich kreatywność i wprowadzi wymiar europejski do naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Wielu uczniów ma nadal ograniczony dostęp do obcowania z kulturą inną niż ich własna i udział w projekcie będzie dla nich szansą na poznanie innych kultur, języków oraz możliwością nawiązania współpracy międzyszkolnej.

Uczniowie będą nabierać doświadczeń w zakresie aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska. Poprzez ten projekt zapoznamy uczniów naszych szkół i lokalną społeczność z problemami dzieci w różnych krajach europejskich i zachęcimy młodzież do wolontariatu i pracy na rzecz innych ludzi.
Projekt ten umożliwi również uczniom doskonalenie porozumiewania się w języku angielskim.

Numer umowy Partnerskiego Projektu Szkół - 2010-1-RO1-COM06-06829 3

Projekt uzyskał wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska i Agencja Narodowa nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji.

Cele i strategie

Celem projektu jest zachęcenie i wyrabianie w uczniach umiejętności pracy zespołowej z młodzieżą pochodzącą z innych krajów, uczenia się podczas zajęć pozalekcyjnych, poznanie różnych koncepcji praw i obowiązków człowieka, poszanowanie praw i wolności jednostki, kształtowanie poczucia przynależności do społeczeństwa europejskiego i rozwijanie aktywności na rzecz mieszkańców Europy.

Promowanie demokracji w życiu uczniów

Zagadnienia:
 • Upowszechnianie wśród uczniów znajomości Konwencji Praw Dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności artystycznych.
Sposób realizacji:
Zajęcia edukacyjne w dziedzinie sztuki i literatury, współdziałanie młodzieży na rzecz zwalczania przemocy i nietolerancji, współpraca między szkołami partnerskimi propagująca konieczność ochrony praw człowieka i równego traktowania wobec prawa.

Rozwijanie dialogu międzykulturowego

Zagadnienia:
 • Dbałość o europejskie dziedzictwo kulturowe.
 • Określenie 3R dla różnorodności kulturowej.
Sposób realizacji:
Zapoznanie uczniów z różnorodnością kulturową krajów partnerskich, uwrażliwienie na podobieństwa i różnice w krajach współpracujących, kształtowanie postaw pokojowego funkcjonowania w zjednoczonej Europie.

Wyrabianie w uczniach aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Zagadnienia:
 • Działania szkoły na rzecz ekologicznej przyszłości.
 • Prawa, obowiązki, szacunek dla świata przyrody.
Sposób realizacji:
Poszerzanie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, rozwijanie aktywności na rzecz ochrony przyrody, stosowanie recyklingu w codziennym życiu.

Zwiększenie świadomości znaczenia wolontariatu w społeczności lokalnej

Zagadnienia:
 • Zwiększenie zaangażowania szkoły w życie społeczności.
 • Prawa, obowiązki, szacunek dla współobywatela.
Sposób realizacji:
Działania uspołeczniające, zwiększenie aktywności uczniów w życiu szkoły, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, współodpowiedzialności za szkołę poprzez wolontariat.

Harmonogram działań

Rozpoczęcie projektu – VIII / IX 2010
 • utworzenie Zespołów Comeniusa w szkołach partnerskich
 • konkurs na plakat i motto projektu
 • „Znajomość praw człowieka (dziecka) w naszej szkole” – ankieta
„Poznajmy się” (przełamywanie lodów) – IX / X 2010
 • „Obrazki” – „Jak wyobrażasz sobie kogoś z innego kraju partnerskiego? Jak przedstawisz to na rysunku?”
 • nauczenie się kilku słów w językach wszystkich uczestniczących w projekcie szkół
Kalendarz Praw Człowieka – IX / X 2010

Pierwsze spotkanie Comeniusa w Gorlicach - Polska – X 2010.
 • wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli
 • warsztaty „Prawa i obowiązki uczniów naszych szkół”
 • konferencja dotycząca praw dziecka w Europie, problemu przemocy wobec dzieci i sytuacji dzieci uchodźców
 • warsztaty zapoznające z wolontariatem
 • zajęcia terenowe w okolicy Gorlic – dziedzictwo kulturowe naszego regionu
Kącik Comeniusa – XI 2010
 • utworzenie w każdej szkole tablicy informacyjnej dostępnej dla całej społeczności, na której zamieszczane będą zdjęcia, plakaty, prace uczniów dokumentujące wizyty partnerskie
„3 R Wall” – Ściana artystyczna projektu – XI / XII 2010 do VI 2012
 • utworzenie w każdej ze szkół wystawy – miejsca na plakaty, postery, fotografie, rysunki, informacje, eseje itp. dotyczące praw dziecka (człowieka), jego obowiązków wobec społeczeństwa, dziedzictwa kulturowego i świata przyrody. Miejsce promocji różnorodności kulturowej i bogactwa świata przyrody „Green 3R”
„Jak mogę pomóc ?” - pierwszy tydzień wolontariatu w naszej szkole – XII 2010

Pierwsze podsumowanie projektu- Comenius (on-line), Portfolios (Teczka Comeniusa) – XII 2010 / I 2011
 • Analiza dotychczasowej działalności, uzupełnienie dziennika/pamiętnika, przygotowanie częściowej ewaluacji, rozpowszechnianie materiałów
„3R” i Mass-media – internetowe czasopismo – II 2011/ V 2011
 • Utworzenie magazynu on-line, w którym zamieszczane będą prace na temat publikacji dotyczących „3R”. Prace te ukazywać będą różne sposoby przedstawiania globalnych wydarzeń w mediach
Przygotowanie do drugiego spotkania – III Grecja
 • Uczniowie przygotowują prezentację w power point na temat pracy na rzecz środowiska – „ekologiczne zawody” (Green jobs)
Drugie spotkanie Comeniusa – Grecja - III 2011.
 • Prezentacja zawodów związanych z pracą na rzecz środowiska
 • Wystawa fotograficzna – zagadki przeszłości i współczesności
 • Poznawanie dziedzictwa kultury
 • Nauczycielski okrągły stół
 • Wycieczki terenowe
. „Jak mogę pomóc ?” – drugi tydzień wolontariatu w naszej szkole. – IV / VI 2011
 • Uczniowie przygotują propozycje działań w nawiązaniu do praw człowieka/ dziecka i wynikających z nich obowiązków
Trzecie spotkanie Comeniusa – Portugalia – V 2011.
 • „Moja szkoła i mój region w Europie”
 • Prawa człowieka- quizy, przedstawienia, itp
 • „Przemoc wobec dzieci”- warsztaty
 • Zmiany klimatyczne- wystawa fotograficzna
 • „Matka Natura Cię potrzebuje” – warsztaty i wolontariat
 • Wycieczki terenowe
Drugie podsumowanie projektu – VI/ VIII 2011
 • Sesja ewaluacyjna po pierwszym roku realizacji projektu. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów, uzupełnienie dziennika, praca nad stroną internetową projektu
Zadania wakacyjne – VI / IX 2011
 • „Dobre uczynki – pomysły do realizacji” – konkurs dla uczniów
Rozpoczęcie drugiego roku projektu – IX 2011.
 • Sesja podsumowująca pierwszy rok pracy.
 • „Koperta dobrych uczynków” – rozwiązanie wakacyjnego konkursu zadań domowych.
Ekologia i europejskie społeczeństwo – internetowe czasopismo. – IX 2011/III 2012.
 • Prowadzenie magazynu on-line – tematy:
  • Dbałość o środowisko w moim mieście
  • Mój ekologiczny dom
  • Działania na rzecz środowiska- 4R: Rethink, Reduce, Reuse, Recycle (rozważyć ponownie, ograniczyć wpływ negatywny, użyć ponownie).
  • Turystyka- Społeczność lokalna- Środowisko
  • Kultura i ekologia
  • Ekologia a aktywność człowieka
Kalendarz Praw Człowieka – obchody wybranych dni – IX 2011/II 2012

Przygotowania do czwartego Spotkania Comeniusa – IX/ X 2011.
 • Uczniowie opracują zasady zabaw i gier opartych na lokalnych tradycjach i wykorzystają je podczas spotkania partnerskich szkół.
Czwarte Spotkanie Comeniusa – Turcja – 24-28 X 2011.
 • „Dziecięce Marzenia” – warsztaty.
 • Sadzenie drzew – wolontariat.
 • „How do the games affect the children regarding the 3R” – warsztaty.
 • Spotkanie nauczycieli: wymiana doświadczeń i pomysłów.
 • Wycieczki terenowe.
„Jak mogę pomóc ?” – trzeci tydzień wolontariatu w naszej szkole – XI/XII 2011.
 • Uczniowie podejmą działalność w ramach wolontariatu w odniesieniu do „prawa, szacunku i odpowiedzialności.
Trzecie podsumowanie projektu – I 2012.
 • Analiza dotychczasowej działalności, opracowanie zebranych materiałów i ich rozpowszechnienie, uzupełnienie dziennika projektu.

@ Patryk Kosiba